‘భారతీయం’ కళార్చన 2019 వివరములు

దరఖాస్తు సమాచారం కొరకు క్రింద నొక్కండి దరకాస్తు ఆఖరి తేది జాతీయ నాటకోత్సవాలు 30 నవంబరు , 2018 ఉభయ రాష్ట్రాల జానపద ఉత్సవాలు 15 డిసెంబరు , 2018 జిల్లా స్థాయి 64+ కళల పండుగ 31 డిసెంబరు , 2018